★BEST 추천 배리어프리여행
 일본 배리어프리 여행
 동남아 배리어프리 여행
 유럽 배리어프리 여행
★BEST 추천 배리어프리여행
NO쇼핑/NO옵션♥싱가포르 5일
#교통약자 전용 #저녁출발 #감성터치_5성급호텔

싱가포르 프리미엄 배리어프리 여행
- 리프트 전용 차량 사용
 

정상가 3,508,800원~
[2월 출발]
02월  23|  25|  27|  28|  29  
[3월 출발]
03월  02|  03|  05|  09|  11|  12|  14
15|  17|  22|  23|  24|  25|  26
27|  28  
NO쇼핑/NO옵션♥ 다낭/호이안 5일
#교통약자 전용 #오감만족

다낭/호이안 프리미엄 배리어프리 여행 

정상가 1,719,600원~
[2월 출발]
02월  23|  24|  25|  28|  29  
[3월 출발]
03월  01|  02|  03|  06|  08|  10|  12
13|  15|  16|  20|  21|  22|  23
24|  25  
느림의 미학 교토 3일 - 시간여행
#교통약자 #힐링투어

2가지 버전으로 준비된 일본 교토 배리어프리 여행
- 리프트전용차량 vs VIP의전&일반차량 

정상가 1,799,000원~
[VIP의전&일반차량]
02월  18|  19|  20|  21|  22|  23|  24
25|  26|  27|  28|  29  
03월  01|  02|  03|  04|  05|  06|  07
08|  09|  10|  11|  12|  13|  14
15|  16|  17|  18|  19|  20|  21
22|  23|  24|  25|  26|  27|  28
29|  30|  31  
[리프트전용차량]
02월  18|  19|  20|  21|  22|  23|  24
25|  26|  27|  28|  29  
03월  01|  02|  03|  04|  05|  06|  07
08|  09|  10|  11|  12|  13|  14
15|  16|  17|  18|  19|  20|  21
22|  23|  24|  25|  26|  27|  28
29|  30|  31  
진심이 닿는 규슈 3일
#러브마크메구리

2가지 버전으로 준비된 일본 규슈 배리어프리 여행
- 리프트전용차량 vs VIP의전&일반차량 

정상가 1,999,000원~
[VIP의전&일반차량]
02월  18|  19|  20|  21|  22|  23|  24
25|  26|  27|  29  
03월  01|  02|  03|  04|  05|  06|  07
08|  09|  10|  11|  12|  13|  14
15|  16|  17|  18|  19|  20|  21
22|  23|  24|  25|  26|  27|  28
[리프트전용차량]
02월  18|  19|  20|  21|  22|  23|  24
25|  26|  27|  29  
03월  01|  02|  03|  04|  05|  06|  07
08|  09|  10|  11|  12|  13|  14
15|  16|  17|  18|  19|  20|  21
22|  23|  24|  25|  26|  27|  28
오사카/교토 드라이빙 4일
#휠체어탑승-리프트렌터카

'가고 싶은 곳'을 '갈 수 있는 곳'으로 !
- 오사카/교토를 자유롭게 오갈 수 있는 렌터카여행 

정상가 999,000원~
02월  18|  19|  20|  21|  22|  23|  24
25|  26|  27|  28|  29  
03월  01|  02|  03|  04|  05|  06|  07
08|  09|  10|  11|  12|  13|  14
15|  16|  17|  18|  19|  20|  21
22|  23|  24|  25|  26|  27|  28
29|  30|  31  
오키나와 드라이빙 4일
#휠체어탑승-리프트렌터카

'가고 싶은 곳'을 '갈 수 있는 곳'으로 !
- 오키나와를 자유롭게 오갈 수 있는 렌터카여행 

정상가 799,000원~
02월  18|  19|  20|  21|  22|  23|  24
25|  26|  27|  28|  29  
03월  01|  02|  03|  04|  05|  06|  07
08|  09|  10|  11|  12|  13|  14
15|  16|  17|  18|  19|  20|  21
22|  23|  24|  25|  26|  27|  28
29|  30|  31