[GS홈쇼핑 따라잡기 상품]
[대한항공]
■싱가포르 완전일주 5일■

♥ 싱가포르 인생샷 명소10 ♥
-슈퍼트리 가든랩소디쇼 감상
-마리나베이 전망의 "루프탑 바"& 실로소 비치 등
♥ 맛있는 음식10 ♥
-미슐 

정상가 1,178,700원~
[6월] 1,193,100원~
06월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30  
[7월] 1,193,100원~
07월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30 |  31  
[8월] 1,193,100원~
08월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30 |  31  
[9월] 1,143,100원~
09월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30  
[10월] 1,143,100원~
10월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30 |  31  
[11월] 1,243,100원~
11월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30  
[아시아나항공]
■싱가포르 완전일주 5일■

♥ 싱가포르 인생샷 명소10 ♥
-슈퍼트리 가든랩소디쇼 감상
-마리나베이 전망의 "루프탑 바"& 실로소 비치 등
♥ 맛있는 음식10 ♥
-미슐 

정상가 1,135,100원~
[5월] 1,198,900원~
05월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  20 |  21 |  22 |  23
24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31  
[6월] 1,198,900원~
06월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30  
[7월] 1,141,100원~
07월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30 |  31  
[8월] 1,141,100원~
08월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30 |  31  
[9월] 1,091,100원~
09월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30  
[10월] 1,091,100원~
10월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30 |  31  
[11월] 1,091,100원~
11월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09
10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18
19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27
28 |  29 |  30  
[싱가포르 항공]
■싱가포르 완전일주 5일■

♥ 싱가포르 인생샷 명소10 ♥
-슈퍼트리 가든랩소디쇼 감상
-마리나베이 전망의 "루프탑 바"& 실로소 비치 등
♥ 맛있는 음식10 ♥
-미슐 

정상가 1,129,900원~
[4월출발 1,129,900원~]
04월  30  
[5월출발 1,129,900원~]
05월  01 |  02 |  03 |  05 |  06 |  10 |  17 |  23 |  24
29 |  30 |  31  
[6월출발 1,129,900원~]
06월  02 |  03 |  04 |  05 |  06 |  07 |  09 |  10 |  11
12 |  13 |  14 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21
23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  30  
[7월출발 1,099,900원~]
07월  01 |  02 |  03 |  04 |  05 |  07 |  08 |  09 |  10
11 |  12 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  21
22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  28 |  29 |  30 |  31
[8월출발 1,099,900원~]
08월  01 |  02 |  04 |  05 |  06 |  07 |  08 |  09 |  11
12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  18 |  19 |  20 |  21
22 |  23 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30  
[9월출발 1,049,900원~]
09월  01 |  02 |  04 |  05 |  06 |  08 |  09 |  11 |  12
13 |  15 |  16 |  18 |  19 |  20 |  22 |  23 |  25
26 |  27 |  29 |  30  
[10월출발 1,049,900원~]
10월  02 |  03 |  04 |  06 |  07 |  09 |  10 |  11 |  13
14 |  16 |  17 |  18 |  20 |  21 |  23 |  24 |  25
27 |  28 |  30 |  31  
[11월출발 1,149,900원~]
11월  01 |  03 |  04 |  06 |  07 |  08 |  10 |  11 |  13
14 |  15 |  17 |  18 |  20 |  21 |  22 |  24 |  25
27 |  28 |  29